عنوان گروه آموزشی دانشکده مهندسی برق
نام -
نام خانوادگی -
      عدم تشکیل کلاس و جبرانی دانشکده مهندسی برقی
 

کلاس درس کنترل کننده های صنعتی استاد یوسفی روز سه شنبه مورخ 19 /9 /92  برگزار نمی گردد.  کلاس جبرانی درس الکترونیک 2 استاد شریف در روز دوشنبه مورخ 
18 /9 /92  ساعت 15 الی 40 /16 در کلاس 312 تشکیل می گردد. کلاس درس اصول و اندازه گیری استاد یوسفی در روز  
پنجشنبه  مورخ 21 /9 /92 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی درس مخابرات سیار استاد مومن در روز شنبه مورخ 16 /9 /92 ساعت 30 /7 الی 15 /18 در کلاس 303 برگزار می گردد. 
  کلاس درس هیدرولیک استاد بناپور در روز شنبه مورخ 23 /9 /92 به جای کلاس 7 /10 /92 از ساعت 15 الی 18 در کلاس 214 برگزار می گردد.